Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Věřím

 
  Věřím,že Ježíš Kristus je Boží Syn,který tak miluje nás lidi,že kvůli nám podstoupil brutální smrt a to proto,abychom my mohli žít věčně v Božím království,kde už nebude žádné zlo.
  Věřím také,že Bůh stvořil nebe i zemi a člověka,aby zemi spravoval a žil v dokonalém společenství s Bohem.Bůh dal člověku vše pro šťastný život a jen jediný zákaz,že totiž nesmí jíst ze stromu poznání,protože jinak by zemřel.Člověk přes toto varování zákaz porušil a tím propadl trestu smrti,protože taková je cena za hřích. Přestal žít s Bohem a přiklonil se ke špatnosti,ke které ho svádí satan.
  Bůh však slíbil člověku zachránce a tím zachráncem je Ježíš Kristus Boží Syn.Ten vzal na sebe z lásky k nám lidem trest smrti,který si zasloužíme my lidé,za to jak špatně žijeme a vydal se dobrovolně zlým lidem,kteří ho dali ukřižovat.Třetího dne pak byl vzkříšen z mrtvých.Tím se naplnil Boží plán na záchranu lidí,protože Ježíš svou smrtí na kříži vykonal oběť na usmíření člověka s Bohem a tím se zrušil trest smrti pro  člověka, pokud uvěří v Ježíše.
  Tímto Bůh nabízí člověku milost a věčný život v Božím království,kde už nebude žádná špatnost.Je to jen na člověku,zda nabízenou milost příjme či nikoli.
  A tak budou lidé rozdělení na ty,kteří milost přijali a půjdou do Božího království a na ty,kteří milost odmítli a ti pujdou na druhou a věčnou smrt i se satanem a jeho přisluhovači do ohnivého jezera.
  O všem se rozhodne na Božím soudu,který vykoná Ježíš Kristus při svém druhém příchodu na zem a ten bude jistě brzo.

  Slovo o kříži je bláznovstvím těm,kdo jsou na cestě k záhubě.Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle.Bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.
                                                    1.Korintským 1-18 až 25 ( Bible )


.................................................................................................................    Blaze milosrdným,
    neboť oni dojdou milosrdenství.
    Blaze těm,kdo mají čisté srdce,
    neboť oni uzří Boha.                                                       Matouš 5-7,8
 


   Vždyť to,co lze o Bohu poznat, je jim přístupné,Bůh jim to přece odhalil.Jeho věčnou moc a božství,které jsou neviditelné,lze totiž od stvoření světa vidět,když lidé přemýšlejí o jeho díle,takže nemají výmluvu.    
                                                                                       Římanům 1-19,20

 

   Sleduješ mou stezku i místo,kde ležím,
             všechny moje cesty jsou ti známy.
   Ještě nemám slovo na jazyku,
             a ty,Hospodine,víš už všechno.                               Žalm 139-3,4     Tak zní vzpurný výrok svévolníka:                                   Žalm 36-2
   ,,Nemám v srdci místo pro strach z Boha."   Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží.Čiňte pokání a věřte evangeliu(Ježíš).
                                                                                      Marek 1-15   ,,Ano,přijdu brzo."(Ježíš)
                                                                                      Zjevení 22-20
................................................................................................................

                                                                                    

  

  

  

 

   
                                                                   

 
TOPlist